Kedves Látogató!

Örülünk

„…hogy itt vagy velünk együtt
s együtt vagyunk veled mindannyian,
kinek emberhez méltó gondja van.”

József Attila

Mindenekelőtt köszönjük megtisztelő figyelmét!

Nem titkoljuk, örülünk, ha köztünk marad.

Javasoljuk, ismerkedjünk meg: a kapcsolat érték! Aranyat nem ígérünk, de szakmai együttműködést és közvetlen baráti hangot, emberi jó érzést igen.

Akár a tagozat tagjaként csatlakozva hozzánk, akár érdeklődőként, mindazokra számítunk, akik tudnak és hajlandóak időt áldozni a marketingnek.

Az alábbiakban bemutatjuk a Marketing Közgazdászok Tagozatát, és azt is, hogy mit tettünk 2011. évben.

Az MKT tagozat előélete/történelme néhány mondatban

Tagozatunk 2011 januárjában alakult, miközben működésünk közel húsz éves.

A Marketing Közgazdászok Tagozata (MKT) eredetileg 1993-ban, mint Marketing Közgazdászok Egyesülete (MKE) jött létre a KÖZGÁZ berkein belül, az akkori Marketing Tanszék bábáskodásával. Tagjai a Közgáz és a KTI (Közgazdász Továbbképző Intézet) érdeklődő hallgatói, a végzett marketing közgazdászok, marketing szakközgazdászok, a marketing iránt érdeklődő, abban tevékenykedő vállalati szakemberek, oktatók népes csoportja.

A hosszú évekig tartó, igen szoros együttműködés mind az Egyetem, mind az Egyesület számára hasznos volt. Amíg az Egyetem holdudvarához tartozó vállalati szakemberekből álló Egyesület a hallgatók gyakorlati munkájához, projekt feladatok végzéséhez biztosított hátteret, addig az Egyetem oktatói, PhD hallgatói a tudományos kutatások aktuális eredményeivel ismertették meg az Egyesület tagjait strukturált és kevésbé strukturált  programok révén. Ezt a tevékenységi kört a Tagozat továbbfolytatta 2011 évben is, és a továbbiakban is ugyanezt tervezi, jelentős fejlődés igényével, több tudományterület bevonásával, aktív szakmai élettel, az elméleti és a gyakorlati szakemberek számára is hasznos együttműködéssel.

Az átalakulás indoka

Az Egyesület nagykorúságának elérése 2010-2011. évek fordulójában egyet jelentett az önálló lábra állás igényével.  Az igen komoly szakmai háttér birtokában keresett az Egyesület olyan szervezetet, amelynek segítségével a korábbi tevékenységet nemhogy feladni, sokkal inkább a továbbfejlődés irányába vinni lehetett. Így találkozott az Egyesület vezetése és az MMSZ elnöksége, amelynek eredményeképpen más dimenziók is megnyíltak a Tagozat tagjai számára.

Kik a tagjaink?

Marketing közgazdászok, marketing szakközgazdászok, illetőleg a marketing iránt érdeklődő, abban tevékenykedő vállalati szakemberek, oktatók, egyetemi, főiskolai, PhD hallgatók, továbbá a gyakorlati vállalkozások tagjai, tulajdonosai, akik felismerték, szükségük van a folyamatos elméleti alapozásra és visszacsatolásra. Hisszük, hogy minden tudás interdiszciplináris, így a nem közgazdász tagjainkra is számítottunk a szinergiák okán, és hasonlóképpen a továbbiakban is nagyon számítunk rájuk.

Stratégiánk (jövőképünk, küldetésünk) röviden:

Széles körű kapcsolattartás a marketing eszközeivel:

 • a marketinget az egyik leggyakorlatiasabb tudománynak tartjuk,
 • méltán alkalmas bármilyen jószág és a fogyasztó egymásra találása segítőjének szerepkörére,
 • emberi kapcsolatok nélkül nincs gazdaság, nincs gazdagság.

Strukturált és kevésbé strukturált programok:

 • a tudományos kutatások aktuális eredményeinek megismerése,
 • aktív szakmai élet, ismeretek átadása,
 • több tudományterület egymásra hatásának érvényesítése a teljes körűség hasznával,
 • az elmélet és gyakorlat megfeleltetése.

Együttműködés működő, élő szervezetekkel (a kölcsönös hasznosságot szolgálva):

 • megőrzött kapcsolat az Alma Materrel, elsősorban a KÖZGÁZ-ALUMNI-n keresztül,
 • stratégiai szövetség a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Fogyasztás-gazdaságtan Tudományos Bizottságával.

Marketing-gyakorlati tapasztalatcsere:

 • élő vállalkozások munkájának, eredményeinek megismerése, a személyes kapcsolatokból nyert közvetlenség értékeivel, 
 • az évtizedes történetiségű „Bortúra” programjainak folytatása. (A kemény munka találkozása a minőség „laza” próbájával!)  

Működésünkhöz a keretet a Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) adja. Tagozatunk a Szövetség kapcsolatrendszerének természetes tagjaként járul hozzá Magyarország fejlődéséhez, nemzetközi elismertségének növeléséhez.

Stratégiai partnerünk Az MTA Fogyasztás-gazdaságtan Tudományos Bizottság segítségével részben kéthavonta tudtunk közös programok keretében a tudományos élet jeles képviselői részvételével ingyenes programokon részt venni, részben pedig ezen programok révén a Tagozat tényleges (MMSz tagdíjat fizető!) tagjait többszörösen meghaladó létszámot voltunk képesek mozgósítani.

Hosszú évek óta hagyományosan évente két bortúrát szervezünk, amely nem csak informális jellege és a jó hangulat okán nagyon népszerű, de minden alkalommal a bormarketing témájához illeszkedő programokon veszünk részt, neves bor- és marketing szakemberek közreműködésével.

A Marketing Közgazdászok Tagozat Tevékenysége 2011. évben

Küldetésünknek megfelelően sikerült az év során összesen nyolc programot szervezni, mindösszesen közel 200 fő részvételével. Az előadásokat az MTA Irodaházának hivatali helyiségében tartjuk. A tudományos előadásokon átlagosan 20-25 fő volt jelen, a tavaszi bortúrán 30 fő, az őszin 24 fő vett részt.

A programok rövid ismertetője:

2011. márc. 03. 14 óra

MTA  Irodaház, V. Nádor u 7. fsz. 29.

Előadás meghívott előadóval -  Az élelmiszer-biztonság fogyasztói megítélése Európában, előadó: Dr. Bánáti Diána c. egyetemi tanár, főigazgató, KÉKI, tanszékvezető BCE, SZIE

A bizottság nagy örömmel vette a társterületeken megvalósított kutatások bemutatását, és további hasonló programok megtartását is fontosnak tartja.

Az eladó elsőként meghatározta az élelmiszer-biztonság fogalmát, majd rámutat az élelmiszer-fogyasztás kockázati kérdéseire: A környezeti szennyeződések 70%-a élelmiszerek segítségével jut az emberi szervezetbe. Ennek tükrében napjainkban a fejlett gazdaságokban nagyon fontos az élelmiszerbiztonság kérdése. Az elmúlt évtizedekben az élelmiszertermelés mennyiségi orientációját a minőség, majd a biztonság, valamint olyan makro-szempontok váltották fel, mint a környezetvédelem, fenntarthatóság és a biológiai sokszínűség védelme. A globális népességnövekedés és elöregedés (2030-ra 1 milliárd 60 év feletti ember él a földön). A népesedési trendek mellett a környezeti átalakulás (időjárás), a társadalmi változások és a gazdaság átalakulása (élelmiszeripar, kereskedelmi koncentráció, turizmus) egyaránt befolyással bír az élelmiszer-biztonság alakulására. Az igen fontos elméleti kérdések mellett előadás befejező részében a KÉKI (Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet) magyar fogyasztók élelmiszer-biztonsághoz való viszonyát feltáró empirikus kutatási eredményeket mutatta be az előadó.

2011. máj. 03. 14 óra

MTA  Irodaház, V. Nádor u 7. fsz. 29.

Kerekasztal beszélgetés - az indító előadás címe: A válság hordalékai és válságkezelés Európában, előadó: Dr. Rácz Margit CSc, kutatási igazgató - MTA VKI, 
tanszékvezető, főiskolai tanár, Szolnoki Főiskola

A bizottság nagyra értékelte a kutató professzor igen sok mindenre kiterjedő előadását, és megállapodtunk abban, hogy ennek a kerekasztal-megbeszélésnek lesz folytatása.

A még a jelenben is érezhető válság 2008-ban indult, és az már biztosan állítható, hogy okaiban és következményeiben is más, mint az előzőek. Az előző világválságok a reálgazdaságból indultak, és összefüggésben álltak a nyersanyagok, különösen az olaj világpiaci helyzetével. A jelenlegi válság pénzügyi válságként fogalmazható meg, és alapja a jelzálog piacon kialakult lehetetlen helyzet, mivel fedezet nélküli, ún. „piszkos” értékpapírok kerültek világviszonylatban szétterítésre. A „láthatatlan bankok” világa óriási hatással van az egész világgazdaságra, hiszen már Kínában is megjelentek.

Az ilyen és ehhez hasonló programok nagyon hasznosak és szükségesek, valamint nagy érdeklődésre tartanak számot.

Tavaszi bortúra, időpontja: május 28.

Rövid útvonal-leírás: 8:30 órakor találkozás Budafokon. Szakmai program a Soós István Borászati Szakiskolában, majd látogatás a Törley Pezsgőpincészetben. Ezt követően a „Borváros projekt” megismerése a Záborszky Pincészetben, és látogatás a Szent István Korona Pincészetben. Borkóstolóval egybekötött ebéd a Budafoki Borkatakomba Étteremben, amit  további fakultatív borkóstoló követett egy autentikus budafoki pincében.

Ennek a bortúrának az egyik sajátossága az, hogy itt, egy kétmilliós világváros egyik kerületében szinte minden a bor és a pezsgő körül forog, a nemes italok készítése, tárolása, palackozása és kereskedelme itt zajlik ugyanúgy, mint a szőlészek és borászok elméleti és gyakorlati alapképzése. Az újjászülető pincerendszerek és az EU támogatással beindult fejlesztési elképzelések realizálódása után lehet, hogy a bécsiek is ide fognak járni Grinzig helyett, a többi európai főváros lakosairól nem is szólva.

2011. jún. 02. 14 óra

MTA  Irodaház, V. Nádor u 7. fsz. 29.

Kerekasztal beszélgetés - az indító előadás címe: Az életstílus megközelítések kritikai vizsgálata, Előadó: Kozák Ákos PhD, GFK Hungária ügyvezető igazgató, MMSz elnök

Az előadó új megközelítéseket mutatott be a fogyasztói szokásokat illetően, összefüggésben a modern technika, technológia, a hálózatiság elterjedésével. A bizottság az előadást hasznosnak és érdekesnek találta.

Az előadó sok éve foglalkozik ún. „Consumer studies” kutatásokkal, amelyben a fogyasztás-szociológia és a marketing összekapcsolódik, nála a fogyasztás-szociológián van a hangsúly, de vitathatatlan az integráló szándék is. Kérdés, hogy a fogyasztás jól meghatározható-e különböző jellemzők segítségével, változatlanul leírható-e az eddig használt modellekkel, illetőleg a fogyasztás, és a hozzá tartozó életstílus rétegző elvvé válik-e?

Az újszerű megközelítés részben vitalap, részben pedig a tudomány számára is értékes lehet.

2011. szept. 15. 14 óra

MTA  Irodaház, V. Nádor u 7. fsz. 29.

Kerekasztal beszélgetés - az indító előadás címe: Kína nemzetközi előretörése - nemcsak a fogyasztásban...
Előadó: Hernádi András tanácsadó, Világgazdasági Kutatóintézet

A bizottság elnökségi tagjának nagyon érdekes előadásával összefüggésben megállapodtunk abban, hogy fontosak az ehhez hasonló a világban zajló hatalmas változásokra is kitekintő előadások megtartása.

Egyik előző bizottsági program kapcsán felvetődött, hogy miért nem foglalkozunk Kínával, hiszen ma már a fogyasztásban is meghatározó. Mottója az előadásnak - rövidítve: „Ki lesz a világ elsőszámú szuperhatalma?” Hat fő témakört kiemelve tárgyalta az előadó a feldolgozott témát. Ezek: belgazdaság, külgazdaság, műszaki fejlődés, katonai erő, külpolitika, kultúra és társadalom.

Kína információt, tudást nyer a külföldön élő kínaiak által, ők meg adnak a világnak konyhát, kultúrát, mintát a termelékenységre. A külföldön élők jól alkalmazkodnak, nincs ellenérzés irányukban. Tehát Kína és a világ számára is hasznos a kínai emberek letelepedése külföldön. Igazi „networking” tudás van a „kínai hálózatban”.

Sok új információval lettünk gazdagabbak ezen a kerekasztal-megbeszélésen is.

Őszi bortúra, időpontja: október 7.

Rövid útvonal-leírás: október 7-én pénteken találkozás reggel 7 óra 15-kor. Innen utazás busszal Etyekre, találkozás az ismerős borásszal, Hernyák Lászlóval (aki magát egyszerűen „csak” Hernyák Lacinak nevezi.  Továbbmenve látogatás Rusztra, Burgenlandba, házigazda Robert Wenzel, (kiváló ruszti borász, a „Ruszti aszú” mestere). Ezt követően borkóstoló és ebéd Rathauskellerben, majd látogatás Fertőrákoson, Csapó Imre őstermelő borásznál. Csapó úr a borpince mellett kis múzeumot működtet, az általa összegyűjtött eredeti tárgyakból és bemutatja az egykori határőrizeti rendszert, régi nevén a „vasfüggönyt”. Szállás Győrben volt, másnap reggel: látogatás Pannonhalmára, ahol az Apátság megtekintését követően ismerkedés a borászat bormarketing tevékenységével – ezt követően győri városnézés – majd „buszos túra” a Rába Ringen.

Ennek a bortúrának különlegessége a nemzetközi kitekintés mellet a hazai borvidékek további jellemzőnek megismerése volt.

2011. okt. 20. 14 óra

MTA  Irodaház, V. Nádor u 7. fsz. 29.

Kerekasztal beszélgetés - az indító előadás címe: Kereskedelem határok nélkül. A határ menti kiskereskedelem sajátosságai, Előadó: Kovács András egyetemi adjunktus, Selye János Egyetem,

Az előadó a PhD disszertációjához felhasznált kutatásokból mutatott be érdekes részleteket. A bizottság tagjai a további kutatásokhoz tettek javaslatokat, számítva arra, hogy a különféle dimenziók megvilágításával további programokkal tudjuk a bizottsági témakörbe tartozó tudományterületek elméleti és gyakorlati kutatási eredményeit bővíteni.

A határ menti kiskereskedelem (a határtérségekben élők határon túli vásárlásai) Magyarország államhatárai mentén már több évtizede megfigyelhető jelenség, azonban – egészen a legutóbbi évekig – nem kísérte jelentős tudományos figyelem. Az előadás a határokkal, határon átnyúló tényezőáramlások elméleti összefüggéseivel, ill. a határ menti kiskereskedelem néhány fontosabb empirikus kutatási eredményével foglalkozott. A határok gazdasági folyamatokra gyakorolt hatását számos diszciplína (gazdaságföldrajz, regionális tudomány, közgazdaságtan, stb.) vizsgálta már különböző megközelítésben. A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok, tényezőáramlások egyik jellemző esete a határ menti kiskereskedelem. A Nyugat-Európában és az USA és Kanada valamint Mexikó között több évtizedes „hagyományokkal” bíró folyamatnak Magyarország határ menti térségeiben is egészen a szocializmus időszakáig visszanyúló tradíciója van, azonban napjainkig kevésszer került a hazai tudományos kutatások látómezejébe. Emiatt és más jelentős megállapítás miatt is volt igen érdekes és értékes az előadás.

2011. nov. 24. 14 óra

MTA  Irodaház, V. Nádor u 7. fsz. 29.

Kerekasztal beszélgetés - az indító előadás címe: Kutatás a fenntartható fejlődésről. (ÁVF kutatás) Előadó: Opitz Éva főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola, Kovács István BME gyakornok

Az alapvetően kvantitatív, nem reprezentatív kutatás eredményei sok tekintetben összecsengenek több GFK kutatási eredménnyel, emiatt is igen érdekesnek és értékesnek ítélte  a bizottság az előadást. További kutatási irányra és kitekintésre is tettünk javaslatot, és megállapodtunk abban, hogy amennyiben lesz további kutatás, a témára újra visszatérünk.

A kutatás tárgya: a fenntartható fogyasztás, ezen belül a bevásárlóközpontok környezettudatos működésének vizsgálata a vásárlók szemszögéből, a bevásárlóközpontokat/hiper/szupermarketeket látogató vásárlók környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdje, a vásárlók környezetvédelemmel kapcsolatos elvárásai a napi, háztartási gyakorlatuk tükrében. A kutatás végső célja: rámutatni arra, hogy a fenntartható fogyasztás megőrzése milyen területeken jelent feladatot az állam, az önkormányzatok, a szervezetek és az egyén szintjén. Bár a kutatás nem volt reprezentatív, megállapításaival, az összefüggésekre való megvilágításokkal sokat bővültek a programon résztvevők tapasztalatai a vizsgált tárgykörben.

Összességében úgy ítéljük meg, hogy Tagozatunk 2011. évben az MMSz szerves részévé vált az elmúlt évben, bővítette azon programokon való megjelenés lehetőségét tagjaink és mások számára is, amely erősítheti az anyaszervezet jó hírét, az általunk megfogalmazott küldetésünknek és fő céljainknak megfelelő módon.

Aktuális programjainkról az MMSz hírleveleiben és a honlap „hírek”, „események”, „klubrendezvények” rovataiban olvashat a kedves olvasó.

Várunk tagjaink sorába, és a rendezvényeinkre minden marketingközgazdászt illetőleg a marketing iránt érdeklődő, vagy ezen a területen dolgozó vállalati szakembert, vállalkozót, üzletembert, egyetemi, főiskolai oktatót, hallgatót.

Jelentkezni lehet a Tagozat elnökénél: Vasné Dr. Egri Magdolna (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ), vagy titkáránál: Andó Katalin (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

Marketing Közgazdászok Tagozata


Vissza

hírlevél

Név:*
E-mail cím:*
Az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadom: Igen

Partnereink

Kapcsolat

mail  marketing@marketing.hu

phone  +3630 297 2139, +3620 245 8796

place  1142 Budapest, Kassai utca 71.